Regulaminy biblioteki

 

Regulamin

korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie

 

Regulamin Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych świadczonych użytkownikom (czytelnikom).

§1.

Postanowienie ogólne

1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają wszystkie zainteresowane osoby przy poszanowaniu zasady niniejszego Regulaminu
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
3. Biblioteka wraz z czytelnią jest czynna od poniedziałku: 10:00-18:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30 a w uzasadnionych przypadkach dłużej, o czym decyduje dyrektor.
4. Podstawą do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych jest posiadanie aktualngo konta bibliotecznego. Czytelnik może także otrzymać kartę biblioteczną.
5. Osoba dokonuje elektronicznej rejestracji konta bibliotecznego w siedzibie biblioteki. Czytelnik, aby założyć konto i otrzymać kartę biblioteczną powinien przy jej odbiorze:
a) Okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdający tożsamość.
b) Zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie o jego przestrzegania: w przypadku osobuy która nie ukończyła 18 roku życia, na zobowiązaniu do przestrzekania niniejszego Regulaminu wymagany jest podpis rodzica, lub opiekuna prawnego, który wraz z podpisem zobowiązania ponosi odpowiedzialność za przestrzegani zasady korzystania ze zbiorów przez dziecko.
6. Karta biblioteczna jest wydawana nieodpłatnie. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej. W przypadku jej utraty biblioteka może wystawić duplikat karty. O utracie karty bibliotecznej należy niezwłocznie poinformować bibliotekę.
7.Dane osobowe gromadzone  bibliotece, podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prestrzeganiem danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016r. (Dz. U. UE. L. 2016., 119,1 - RODO). W zbiorze danych osobowych czytelników i zbiorze uczestników wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, gromadzone są dane wymagane do rejestracji określonego w Polityce z danymi określa Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
8. Na pisemny wniosek czytelnika dane osobowe ze zbioru ,,Czytelnicy" mogą zostać usunięte w każdym momencie, o ile czytelnik nie ma żadnego zobowiązania wobec biblioteki. (Załącznik A: Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ,,Czytelnicy").
9. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może upoważnić jednorazowo, lub czasowo inną osobę do wypożyczania dokumentów bibliotecznych (Załącznik B: Wzór upoważnienia).
10. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o każdej zmianie nazwiska i adresu. Zgłoszone zmiany czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu, o którym mowa w § 1 pkt 5b.
11. Konsekwencje powstałe na skutek zaniedbania obowiązków określonych w pkt 9 i 10 obciążają czytelnika. Za doręczoną uważa się korespondencję biblioteki wysłaną na ostatnio podany przez niego adres.
12. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, ponosi odpowiedzialność za stan powierzonych mu materiałów bibliotecznych od momentu otrzymania do ich zwrotu.
W chwili ich otrzymania winien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.

 

§ 2

Wypożyczanie

1. Zbiory biblioteczne można wypożyczć za okazaniem ważnej karty bibliotecznej, wskazaniem nazwiska, lub piosiadaniem numeru karty.
2. Czytelnik może założyć samodzielnie własne konto w systemie MAK, które umozliwia mu przeglądanie historii wypożyczeń oraz rezerwację wybranych książek.
3. Czytelnik może założyć rezerwację na określone materiały biblioteczne także poprez e-mail, lub telefonicznie. Zarezerwowane zbiory biblioteczne można odebrać przez kolejne dwa dni  godzinach pracy Wypożyczalni. Po tym, terminie nieodebrane materiały biblioteczne wracają na swoje miejsce.
4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.
5.Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można trzykrotnie przedłużyć, o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego czytelnika. Należy tego dokonać poprzez e-mail, osobiście, lub telefonicznie przed upływem terminu zwrotu.
6. Dowodem zwrotnym materiałów bibliotecznych jest zarejestrowanie tego faktu w elektronicznym systemie bibliotecznym.
7. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 4 tygodni. Bibliotekarz w uzasadnionym przypadku może zwiększyć limit wypożyczanych książek oraz wydłużyć termin zwrotu.
8. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie. Stan konta bibliotecznego może sprawdzić przez internet tylko ten czytelnik, który zarejestrował się w systemie MAK. Może ona także otrzymywać przypomnienia o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Do czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne biblioteka wysyła monity (upomnienia). Brak powiadomienia e-mail, lub nieotrzymanie monitu nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot książki. 
Wypożyczone materiały biblioteczne można zwracać tylko w placówce, w której zostały wypożyczone.
9. Z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, biblioteka może pobierać opłaty.
10. Nieuregulowanie zobowiązań wobec biblioteki w określonym terminie, spowoduje podjęcie kroków prawnych przez bibliotekę.
11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może zażądać wcześniejszego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
12. Czytelnik nie może udostępniać osobom trzecim materiałów bibliotecznych wypożyczonych na własną kartę biblioteczną.
13.Właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każdorazowe jej użycie, jak również za wszystkie materiały biblioteczne wypożyczone przy jej użyciu.
14. Przekroczenie terminów zwrotu wypożyczonych pozycji bez złożenia wyjaśnień, skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego.
15. Odblokowanie konta następuje po dokonaniu zwrotu wypożyczonych pozycji i uregulowaniu zobowiązań za niedotrzymany termin zwrotu.
16. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzlianość materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonego egzemplarza stwierdzone przy jego zwrocie, a nieujawnione w trakcie wypożyczania.
17. W przypadku zgubienia, zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody, poprzez: odkupienie identycznego egzemplarza, zakupienie wydawnictwa wkazanego przez bibliotekę, lub dostarczenia nowości wydawniczej o wartości rynkowej zgubionej/zniszczonej książki, poniesienie kosztów naprawy.

§ 3

Wypożyczanie międzybiblioteczne

1. Biblioteka na życzenie czytelnika może sprowadzić drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały biblioteczne, których nie posiada w swoich zbiorach.

§ 4

Udostępnianie książek

1. W czytelniach mogą przebywać wyłącznie osoby, które posiadają aktualne konto biblioteczne. Jeżeli czytelnik posiada kartę, powinien ją okazać bibliotekarzowi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z czytelni na podstawie  wpisu imienia i nazwiska oraz udostępnionego materiału do Dziennika czytelni, lub innego rejestru prowadzonego przez bibliotekarza. Wpisu dokonuje pracownik biblioteki.
2. W czytelni jednorazowo można zamówić 10 woluminów. W uzasadnionych przypadkah bibliotekarz może zwiększyć limit udostępnionych pozycji.

3. Czytelnik ma możliwość wykonania kserokopi fragmentów książek i czasopism, w granicach dopuszczonych przez prawa autorskie, zgodnie z Ustwaą ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn. 04.02.1994 r. (tekst jdnolity Dz. U. 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami).
Nie wykonuje się kserokopi m.in. ze zbiorów unikatowych i szczególnie cennych, egzemplarzy archiwanych oraz w złym stanie zachowania.
4. Korzystanie z materiałów, sprzętu komputerowego i elektronicznego, nie będących własnością bibliotekli należy zgłosić bibliotekarzowi.
5. Fotografowanie materiałów bibliotecznych wymaga zgody bibliotekarza.
6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika, udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze materiałów, w korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych oraz baz danych.
7. W pomieszczeniach czytelni obowiązuje zakaz: spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i korzystania z telefonów komórkowych.
8. Wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp., na czas korzystania z czytelni można zostawić na wieszakach, lub innym miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
9. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 5

Udostępnienie prasy

1. Biblioteka udostępnia prasę prezentacyjnie (na miejscu) oraz na zewnątrz.
2.Warunkiem prezentacyjnego udostępnienia prasy jest zaewidencjonowanie użytkownika w Dzienniku czytelni, lub innym rejestrze prowadzonym przez bibliotekarza.
3.Warunkiem udostępnienia prasy na zewnątrz jest posiadanie konta bibliotecznego. 
4. Bibliotekarz decyduje o sposobie rejestrowania wypożyczanej prasy (elektronicznie, rejestr w zeszycie wypożyczeń)
5. Każdorazowo bibliotekarz decyduje o ilości wypożyczonych na zewnątrz egzemplarzy i terminie ich zwrotu, jednakże liczba jednorazowo wypożyczonych użytkownikowi egzemplarzy prasy nie może przekroczyć 5 (z wyłączeniem ostatniego numeru), a termin ich zwrotu 14 dni kalendarzowych bez możliwości prolongaty.
6. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu zwrotu. 

§ 6

Korzystanie ze sprzętu komputerowego i sieci internet

1. Biblioteka umożliwia nieodpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i sieci internet w swojej siedzibie.
2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego, programów multimedialnych, internetu mają czytelnicy posiadający aktualne konto biblioteczne. Biblioteka umożliwa dostęp do sieci bezprzewodowej tylko w wyjątkowych przypadkach. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może umożliwić korzystanie ze stanowiska komputerowego oraz internetu osobom niezapisanym do biblioteki na podstawie jednorazowego wpisu imienia i nazwiska do Dziennika czyteli, lub innego rejestru prowadzonego w tym czasie przez bibliotekarza.
3. Sprzęt i oprogramowanie zainstalowanego na poszczególnych stanowisakach komputerowych mogą być używane jedynie na potrzeby realizowania celów edukacyjnych oraz informacyjnych. Czytelnik może korzystać wyłącznie ze stanowiska wskazanego przez bibliotekarza.
4.Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane na poszczególnych stanowiskach komputerowych nie mogą być używane: jako narzędzie przestępowania, wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, lub obrażających uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagandujących przemoc, naruszających prawa autorskie, jak i również wykorzystywanie do celów zarobkowych. 
5. Pracownicy biblioteki, mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez czytelnika na danym stanowisku komputerowym np. poprzez zainstalowany program monitorujący.
6.Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do stanowiska komputerowego, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu, sprzętu, lub osób przebywających w bibliotece.
7. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione postępu do skrzetu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekónów.
8.Sporządzone przez siebie pliki czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, zapisać na przyniesionych przez siebie, przeskanowanych nośnikach elektornicznych lub wydrukować. Biblioteka może pobierać opłaty za usługę kserowania i kopiowania. Sporządzenie kilku stron kopi/wydruku jest bezpłatne.
9. Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego zostaje wpisany do Dziennika Czytelni, lub innego rejestru osób korzystających z usług bibliotecznych.

10.Stanowiska komputerowe mogą być używane przez 30 minut. Czas ten może być przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących.
11.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, czytelnik powinien powiadomić o tym dyżuryjącego bibliotekarza, bez podejmowania próby naprawy.
12. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie do systemu oprogramowania, instalowanie oprogramowania niezgodnego z licencją. 
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez czytelnika na dysku komputera, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne. Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegaja skanowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera prez administratora sieci. 
14. Pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie witryn intrnetowych, a także za zawartość przesyłanych informacji pocztą elektroniczną ponosi ich autor.
15.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną, za wszelkie szkody spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne strarty lub nadużycia. Popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
16. W przypadku czytelników niepełnotetnich, odpowiedzialność materialna i prawna, za ewentualne szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
17. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
18. Wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. na czas korzystania, można zostawić na wieszakach, lub w innym miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Biblioteka nie odpowiada a rzeczy pozostawione bez opieki.

§7

Przepisy porządkowe i końcowe

1. Czytelnik zobowiązanay jest do zapoznania sie z treścią niejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nich postanowień, co potwierdza swoim podpisem lub w przypadku osób niepełnotelnich podpisem rodziców, lub opiekunów prawnych.
2. Czytelnik powinień zachowywać się w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
3. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje; zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, fotografowania bez zgody bibliotekarza, wprowadzania zwierząt bez zgody bibliotekarza.
4. Zasilanie urządzeń przenośnych (laptop, telefon i inne) wymaga zgody pracownika biblioteki.
5. Odmawia się dostępu do usług bibliotecznych i  oraz zabrania się przebywania na terenie biblioteki osobom zakłucającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwości, bedących bezpieczeństywa ochrony danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie. Zasady postępowania pod wpływem środków odłużajacych, nieprzestrzegajacych podstawowych zasad higieny oraz stanowiących zagrożenie dla innych.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
7.Czytelnik naruszający zasady zawarte w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
8. Wszelkie skargi należy kierować do dyrektora biblioteki. Dyrektor przyjmuję interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy.
9. Regulamin udostępnia się do wglądu w miejscu powszechnie dostępnym w bibliotece, oraz na stronie internetowej biblioteki.
10. Rozstrzyganie spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora instytucji, a podczas jego długotrwałej niobecności do osoby do zastepującej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANA Z WRZUTNI

 

1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w bibliotece, także poza jej godzinami pracy.
2. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
3. Poprzez wrzutnię można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie, oznaczone kodem bibliotecznym ( przez kod zweryfikujemy, kto oddał książkę)
4. Wrzutnia dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych.
6. Książki odpisywane są z konta Czytelnika w następnym dniu roboczym.
7. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych materiałów poza książkami wypożyczonymi w bibliotece.
8. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone do Biblioteki ( tel.34 354 10 29 ; e-mail: gckibp@radkow.ugm.pl )
9. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.