Konkursy- regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNE PISANIE”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie
Radków 99,
29-135 Radków
Tel. 343541029
Mail: gckibp@radkow.ugm.pl

II. CEL KONKURSU 
Rozwój kreatywności literackiej dzieci i młodzieży, 
Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży, 
Podzielenie się osobistymi przemyśleniami dotyczącymi świąt wielkanocnych w formie literackiej, 
Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji, 
Zainspirowanie uczniów do twórczości literackiej.

III. TEMATYKA KONKURSU
Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza wielkanocnego lub rymowanki. Wymiary pracy A4

IV. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Radków.
Prace oceniane według następujących kategorii
- klasy I-IV (min. 6 wersów)
- klasy V-VIII (min. 8 wersów)

V. TERMIN KONKURSU

Termin dostarczenia prac do dnia 29 marca 2024 roku do godziny 15:30

VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
- Praca powinna być wykonana samodzielnie,
- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz (prace),
- Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu tj. święta wielkanocne -
Praca musi być oznaczona metryczką, zwierającą następujące informacje: Imię i nazwisko, klasę, imię i nazwisko opiekuna/rodzica (telefon kontaktowy)
- Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność organizatora.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Oceny utworów dokona 4 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

Kryteria oceniania zostaną ustalone w następujący sposób
: - zgodność pracy z tematem,
- oryginalność i pomysłowość,

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. W obu kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca. VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2024.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu oraz facebooku. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.

 


Regulamin konkursu plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa 2023”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.

2. Cel konkursu
- ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji,
- kultywowanie świąt Bożego Narodzenia,
- promowanie osób utalentowanych plastycznie,
-rozbudzenie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

3. Technika plastyczna
- Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
- Praca powinna być wykonana na sztywnym podkładzie, kartonie, papierze typu brystol nieprzekraczającym formatu B3.

4. Termin konkursu
Termin dostarczenia szopek do dnia 29 grudnia 2023 roku do godziny 15:30.

5. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu gminy Radków.
Prace ocenianie według następujących kategorii:
- klasy I-III
- klasy IV-VIII

6. Warunki udziału w konkursie
- Praca powinna być wykonana samodzielnie,
- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,
-Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tj. tradycją Szopek Bożonarodzeniowych.
-Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informację: Imię i nazwisko, klasę , imię i nazwisko opiekuna/rodzica ( telefon kontaktowy).

7. Ocena prac konkursowych
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
-oryginalność i pomysłowość,
- walory artystyczne tj. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

8. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 stycznia 2024 roku.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu oraz facebooku.
Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.

 
 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”


1. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie
Radków 99, 29-135 Radków
Tel: 343541029
Mail: gckibp@radkow.ugm.pl
2. CELE KONKURSU

• Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
• poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych,
• Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
3. TEMATYKA KONKURSU:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej – w rozumieniu: ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego, drewnianego itp. jajka (prosimy o sprawdzenie, czy jajko nie ma naturalnej zawartości), dowolną techniką plastyczną. Wymiary pracy: dowolne.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola oraz klas I-III
Prace konkursowe należy składać w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie do 7 kwietnia 2023r. do godz. 10.00.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisankę.
Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność organizatora.
Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa/ wiek, telefon kontaktowy.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.
5. OCENA I NAGRODY:
Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace w kategorii wiekowej :
• przedszkole oraz uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III,
Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) pomysłowość,
2) jakość i estetyka wykonania,
3) technika plastyczna,
4) kreatywność,
5) samodzielność wykonania pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 kwietnia kwietnia 2023 roku ( godz. 12:00- 13.00)
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na facebooku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.

 

 


REGULAMIN KONKURSU ,,Kartka Bożonarodzeniowa”

 1. Organizatorem konkursu jest : Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
 2. Czas trwania konkursu: 22 listopada 2022r. –20 grudnia 2022r.
 3. Celem konkursu jest ; szeroko pojęta edukacja plastyczna i kultowa.Konkurs ma także za zadanie sprzyjać pobudzeniu wyobraźni i kultywowania tradycji w okresie Bożego Narodzenia, a także wyrażenia nastroju i uczyć związanych ze świętami.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla  dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej.
 5. Format pracy:  technika dowolna, każdy uczestnik może wykonać 1 pracę konkursową w wymiarze A4.
 6. Ocenie podlegać będzie : staranność pracy, wkład własny, pomysłowość ,atrakcyjność pracy plastycznej
 7. Oceny prac dokona jury konkursowe powołane przez p.o.Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie Pana Waldemara Równickiego.
 8. Termin składania prac do 20 grudnia 2022 roku  (do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie).
 9. Przewidywane są nagrody rzeczowe.

Regulamin
Konkursu Wielkanocnego
 
na kartkę wielkanocną 

 • Organizatorem konkursu jest : Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
 • Konkurs skierowany jest dla najmłodszych , dzieci od 6 do 11 lat.
 • Cele konkursu:
 1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania kartek (świątecznych) wielkanocnych
 2. Rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży
 3.  Pobudzanie aktywności twórczej
 4. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy.
 • Kartka wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora.
 •    Zasady zgłaszania prac konkursowych:
 • a) Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
 • b) Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.
 • c) Prace należy dostarczyć do 11 kwietnia 2022 roku
 • Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
 •  Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.
 • Technika oraz format pracy dowolny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 12 kwietnia na stronie internetowej oraz facebooku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
 • O dniu i godzinie  wręczania nagród wygrani zostaną poinformowani przez telefonicznie lub osobiście.
 •  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 


 

Regulamin Konkursu
" Walentynkowego na facebooku na najlepsze polecenie książki "

 1. Organizatorem konkursu jest :Gminne Centrum Kulturty i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla każdego czytelnika niezależnie od wieku ( dziecko, młodzież, osoba dorosła oraz emeryt) .
 3. Czas trwania konkursu : 4 lutego 2022r - 13 lutego 2022r ( do północy).
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie są:
  - posiadanie konta elektronicznego w bibliotece,
  -polecenie w komentarzu (pod postem) książki, którą Pan/Pani darzycie sympatią oraz uzasadnić swój wybór,
  -polubić stronę na facebooku - Gminne Centrum Kultury i Bibloteka Publiczna w Radkowie.
 5. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury 14 lutego o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.
 6. Wyniki konkursu pojawią się na facebooku oraz stronie internetowej biblioteki o godzinie 14:00 dnia 14 lutego.
 7. Zwycięzca najlepszej i oryginalnej odpowiedzi zostanie nagrodzony drobnym upominkiem.


 


Regulamin konkursu
"NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2022"

 1. Organizatorem konkursu jest : Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie
 2. Czas trwania konkursu: 01 stycznia.2022r do 31 grudnia 2022 roku
 3. Główne cele konkursu :
  -budowanie przyjaznej więzi biblioteka- czytelnik
  -poszerzanie zainteresowań czytelniczych oraz pasji do literatury
  -wzbogacanie poziomu czytelnictwa oraz częstsze odwiedzanie biblioteki
  -promowanie zbiorów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta elektroniczego czytelnika w bibliotece.
 5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby które ukończyły 18 roku życia i korzystają ze zbiorów biblioteki
 6. Wygrani konkursu wyłonieniu zostaną z ostatnim dnie roku 2022 ( 31 grudnia) w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie
 7. Najważniejszym kryterium przyznania nagrody najlepszego czytelnika roku 2022 jest :
  - największa liczba wypożyczonych/przeczytanych książek ( bez przedłużeń)
 8. Najlepszy z najlepszych czytelników otrzyma nagrodę
 9. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie,meilowo lub osobiście o wygranej.