RODO

Kluzula informacyjna
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie reprezentowana przez Dyrektor Pana Waldemara Równickiego zwanego dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci, które zostały przez Pana/Panią podane w celu wykonania przedmiotu umowy.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : Przemysław Banaś e-mail: diilg@op.pl , tel.: 518-331-077 .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty , przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną ( o ile wyraziliście Państwo zgodę), marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorcom danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
h. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.